மொழிபெயர்ப்பு ஆஃப் த டே

Phenomenal Woman = வியப்புக்குரிய பெண் (இங்கிருந்து. “ride of my breasts” என்பதை “மார்பகங்களின் ஓட்டம்” என்றும் “wondered”ஐ “அதிசயித்தார்கள்” என்றும் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் மொழிபெயர்ப்பாளர். மார்பகங்கள் ஓடுமா?) மூலம்: Phenomenal Woman. கவிதையை மொழிபெயர்ப்பதில் பலருக்கு உள்ள நம்பிக்கை வியப்பூட்டுகிறது, வேதனையளிக்கிறது.

முடிந்து தொடங்கும் கவிதை

பயணம் முடிந்த பின்னும்
தொடர்ந்து நடக்கும் கால்களை
பின்தொடர்கின்றன கண்கள்

முடிந்துவிட்டது பயணம்
தொடர்ந்து நடக்கும் கால்கள்
பின்தொடரும் கண்கள்

பின்தொடர்கின்றன கண்கள்
தொடர்ந்து நடக்கும் கால்களை
பயணம் முடிந்த பின்னும்

பயணம் முடிந்துவிட்டது
கால்கள் நடக்கும் தொடர்ந்து
கண்கள் பின்தொடரும்