மொழிபெயர்ப்பு ஆஃப் த டே

Phenomenal Woman = வியப்புக்குரிய பெண் (இங்கிருந்து. “ride of my breasts” என்பதை “மார்பகங்களின் ஓட்டம்” என்றும் “wondered”ஐ “அதிசயித்தார்கள்” என்றும் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் மொழிபெயர்ப்பாளர். மார்பகங்கள் ஓடுமா?) மூலம்: Phenomenal Woman. கவிதையை மொழிபெயர்ப்பதில் பலருக்கு உள்ள நம்பிக்கை வியப்பூட்டுகிறது, வேதனையளிக்கிறது.

ஊரான் வீட்டு நெய்…

இலவச மின்னூல்கள் தரும் வலையகமான manybooks.netஐ மேய்ந்துகொண்டிருந்தபோது பழைய புத்தகங்களை நூற்றுக்கணக்கில் பார்க்க நேர்ந்தது. மீன்பிடிப்பது, சமையல், வரலாறு, மதம், துப்பறியும் கதைகள், பயண நூல்கள் என்று பல வகைப் புத்தகங்கள். ஆனால் அவற்றில் என்னைக் கவர்ந்தது அட்டை வடிவமைப்பு.

நான் பார்த்த 200 சொச்சம் பக்கங்களில் 19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலிருந்து 20ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி வரையிலான ஆண்டுகளில் வந்திருந்த அந்தப் புத்தகங்களின் அட்டை வடிவமைப்பில் தெரிந்த புதுமைகளையும் நேர்த்தியையும் பார்க்க ஆச்சரியமாக இருந்தது.

புத்தக வடிவமைப்பு என்பது கடந்த 30-40 ஆண்டுகளாக இருந்துவரும் விஷயம் என்று நானாக நினைத்துக்கொண்டிருந்தேன். ஆனால் இந்தப் புத்தகங்களை வடிவமைத்தவர்கள் பக்கா தொழில்முறை நிபுணர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். ஒரே காலகட்டத்தில் வந்த புத்தகங்களில் கூட அட்டை வடிவமைப்பில் தெரியும் range பிரமிப்பூட்டுகிறது. காம்பொசிஷன் பற்றிய அறிவும்தான்.

Continue reading