முப்பரிமாணச் சித்திரங்கள்

Liz Lomax 3-D illustrations

நல்ல ஐடியா. முதலில் மனித உருவச் சிற்பங்களை உருவாக்குகிறார், பிறகு அவரே வடிவமைத்த செட்களில் வைத்துப் புகைப்படம் எடுத்து ‘முப்பரிமாணச் சித்திர’ங்களைத் தயாரிக்கிறார்.