பழைய பாய்ச்சல்

டெக்ஸ் வில்லர், XIII மாதிரியான தரத்தில் – சித்திரங்களிலாவது – தமிழில் காமிக்ஸ் கொண்டுவரும் சாத்தியம் இருந்து அதைத் தமிழ் பதிப்புத் துறை உணராமலே இருந்துவிட்டதோ என்று தோன்றியது, இந்தப் படத்தைப் பார்த்தபோது (கிட்டத்தட்ட இந்தப் படத்துடன் ஒப்பிடலாம்).