பழமையைக் கொண்டாடுதல்

பழைய புத்தகங்கள், பழைய எழுத்துகள், பழைய ஓவியங்கள், பழைய சிற்பங்கள், பழைய படங்கள், பழைய செய்தித்தாள்கள்/பத்திரிகைகள் மற்றும் பிற கண்ணையும் கருத்தையும் கவரும்போது பதியப்படும் இடம்: அருங்காட்சியகம் (வலைப்பதிவின் வார்ப்புரு கட்டுமானத்திற்கு அடியில் உள்ளது).