இங்லிஸ்

பல மொழிகளிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மாற்றப்படும்/நேரடியாக ஆங்கிலத்தில் எழுதப்படும் வேடிக்கையான விளம்பர வாசகங்கள், அறிவிப்புகள் போன்றவற்றை Engrish Funny என்ற சைட்டில் போடுகிறார்கள். சரியான காமெடி! மேலே இருக்கும் படத்தில் spring என்ற வார்த்தை வருவதால் அது அனேகமாக ஐக்கூவாகத்தான் இருக்கும்.