வெண்கலக் கடையில் யானை

க்ளாசிக் கதைகளை இன்றைய பண்பாட்டுச் சூழலுக்கு ஏற்ப எப்படியெல்லாம் மாற்றியெழுதுகிறார்கள்/பகடி செய்கிறார்கள்!

ஜேன் ஆஸ்டனின் Pride and Prejudiceஇன் நாசூக்கான உலகத்தில் zombieகளை அவிழ்த்துவிட்டிருக்கிறார் ஒரு எழுத்தாளர். Pride and Prejudice and Zombiesஐக் கண்டிப்பாக வாங்கிப் படிக்கப்போகிறேன்!